SOCIALIZATION OF ECONOMIC SUBJECTS AS A CONDITION FOR THE REALIZATION OF SOCIAL GOALS OF SOCIETY

Authors

  • Iryna Bila National University of Kyiv Mohyla Academy
  • Valentyna Sandugey National Pedagogical Dragomanov University

DOI:

https://doi.org/10.15407/dse2021.03.120

Keywords:

socialization of economy, state, social state, business, social responsibility of business, socialization of expenses, social entrepreneurship, social economy

Abstract

Socialization of the economy is a process that, on the one hand, involves the subordination of economic processes to the interests of man himself, redistribution of production results, improving working and living conditions in the direction of social goals, and, on the other hand, aimed at assimilating and using social norms, values, patterns of behavior and interaction with society in order to ensure normal functioning. The authors of the article are convinced that the socialization of economic entities is an objective process of development of a market-type economic system and a way to solve its problems. The market transformation of Ukraine’s economy has led to a number of negative consequences in the socioeconomic life of the country, which necessitates finding mechanisms for optimal participation of economic entities in the implementation of social goals of society. The purpose of the article is to identify the main manifestations of socialization of the state and business in the modern economy in order to determine the level of their socialization in Ukraine in the direction of realization of social goals of society. The novelty of the article is the further development of the separation of manifestations of socialization of economic entities, which allowed to assess the level of socialization of the state and business in Ukraine as insufficient to realize their potential in achieving social goals of society. Research methods: scientific abstraction, analysis, scientific generalization, dialectical logic, deductive method. According to the authors, the main manifestations of socialization of the state are the development of its social responsibility and socialization of the budget, while the socialization of business is confirmed by such aspects of economic life as its social responsibility and the emergence of social entrepreneurship. The analysis of the mentioned manifestations of socialization of economic entities in Ukraine allowed to state that the level of socialization of the state and business is insignificant. The latter is due to the fact that: the level of public welfare is low and is confirmed by Ukraine’s place in international rankings; social expenditures of the state budget are insufficient, the coefficient of their socialization is characterized by a declining trend with low living standards; there are no specific mechanisms for spreading social responsibility of business, which has almost no interest, no incentives, no experience of successful implementation of winning projects; incentives on the part of the state for the development of social entrepreneurship are insufficient and public awareness of its importance in solving socio-economic problems is low.

REFERENCES
1. Bila, I. S., & Shevchenko, O. O. (2020). Sotsial’na vidpovidal’nist’ derzhavy ta biznesu yak peredumova rozvytku sotsial’noyi ekonomiky [Social responsibility of the state and business as a prerequisite for the development of the social economy]. Naukovi zapysky NaUKMA. Ekonomichni nauky - Scientifi c Papers NaUKMA. Economics, 1 (V), 10-15. Retrieved from http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/18241/Bila_Cotsialna_ vidpovidalnist_derzhavy_ta_biznesu.pdf?sequence=1&isAllowed=y [in Ukrainian].
2. Butnyk, O. O. (2017). Doslidzhennya indeksu shchastya naselennya v konteksti efektyvnoho derzhavnoho upravlinnya [Research of the population happiness index in the context of effective public administration]. Investiciyi: praktika ta dosvid, 22, 71-75. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2017_22_18 [in Ukrainian].
3. Heіets, V. M. (2020). Sotsializatsiya, sotsial’ni innovatsiyi ta sotsial’na vzayemodiya biznesu y derzhavy [Socialization, social innovations and social interaction of business and the state]. Ukrains’kij socium, 3 (74), 9-23. https://doi.org/10.15407/socium2020.03.009 [in Ukrainian].
4. Golovinov, O. M. (2007). Social’no orientvana rynkova ekonomika yak model’ social’noyi derzhavy [Socially oriented market economy as a model of the welfare state]. Ekonomika ta derzhava, 2, 10-12 [in Ukrainian].
5. Gritsenko, A. A. (2009). Kapitalizatsiya i sotsializatsiya ekonomiki v retrospektive i perspective [Capitalization and socialization of the economy in retrospect and perspective]. nbuv.gov.ua. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/portal [in Russian].
6. Grychkin, V. O. (2005). Socializatsiya ekonomiky Ukrayiny: teorija, metodologija, perspektyvy: monografija [Socialization of Ukraine’s economy: theory, methodology, perspectives: кmonograph]. Dnipro: Porohy [in Ukrainian].
7. Gyz’, M. M. (2012). Analyz pokaznukiv ekonomichnogo ta suspil’nogo dobrobutu naselennya [Analysis of indicators of economic and social welfare of the population]. Problemy і perspektyvy rozvytku bankivs’koyi systemy Ukrayiny. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/pprbsu_2012_36_9 [in Ukrainian].
8. Delini, M. M. (2017). Social’na zvitnist’ v otsinci social’no-ekonomichnoyi vidpovidal’nosti pidpryyemnyctva [Social reporting in the assessment of socio-economic responsibility of entrepreneurship]. Intelekt XXI, 6, 41-45. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2017_6_10 [in Ukrainian].
9. Dopovid’ pro stan lyuds’kogo rozvytku za 2019 rik [Report on the state of human development for 2019]. (2019). wikimedia.org. Retrieved from https://upload.wikimedia. org/wikipedia/commons/8/8d/2019_UN_Human_Development_Report.svg [in Ukrainian].
10. Zajcev, U. K. (2012). Sotsializatsiya ekonomiky Ukrayiny ta systemna transformatsiya suspil’stva: metodologiya i praktika: monografiya [Socialization of the economy of Ukraine and systemic transformation of society: methodology and practice: monograph]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].
11. Zdorove zhyttya v Ukrayini naykorotche sered krayin Yevropy - doslidzhennya [Healthy living in Ukraine is the shortest among European countries - research]. (2020). Correspondent. net Retrieved from https://t.me/korrespondentnet/18.10.2020 [in Ukrainian].
12. Kyrylenko, V. I. (2010). Sotsializatsiya nacional’noyi ekonomichnoyi polityky v suchasnyh umovah [Socialization of national economic policy in modern conditions]. Retrieved from https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/9317 [in Ukrainian].
13. Kolot, A. M. (2010). Sotsializatsiya vidnosyn u sferi praci v konteksti stiykogo rozvytku: monografi ya [Socialization of labor relations in the context of sustainable development: monograph]. KNEU [in Ukrainian].
14. Kravchenko, N. V. (2016). Sotsializatsiya yak factor rozvytku innovatsiynogo potencialu pidpryyemstva v umovah globalizatsiyi [Socialization as a factor in the development of innovative potential of the enterprise in the context of globalization]. Efektivna ekonomika, 5. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4961 [in Ukrainian].
15. Misce nezalezhnoyi Ukrayiny v indeksah rozvytku [The place of independent Ukraine in development indices]. (2020). slovoidilo.ua. Retrieved from https://www.slovoidilo.ua/2020/08/24/infografi ka/suspilstvo/misce-nezalezhnoyi-ukrayiny-indeksax-rozvytku [in Ukrainian].
16. Mischuk, G. U., & Pylypchuk, R. R. (2017). Sotsial’ne pidpryyemnytstvo: kryteriyi identyfi katsiyi ta problemy rozvytku [Social entrepreneurship: identification criteria and development problems]. Demohrafi ia ta sotsialna ekonomika -Demography and Social Economy, 2(30), 152-165. https://doi.org/10.15407/dse2017.02.152 [in Ukrainian].
17. Ofi tsiynyy sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny [Offi cial site of the State Statistics Service of Ukraine] (2020). Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian]
18. Pan’kova, A. D. (2014). Vzayemodiya sub’yektiv sotsial’noyi vidpovidal’nosti: kontseptual’ni pidkhody ta napryamy zabezpechennya [Interaction of subjects of social responsibility: conceptual approaches and directions of providing]. Visnyk ekonomichnoyi nauky Ukrayiny, 2, 115-118. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2014_2_25 [in Ukrainian].
19. Popadynets’, O. V. (2015). Sotsializatsiya ekonomiky yak nova paradyhma ekonomichnoyi teoriyi [Socialization of the economy as a new paradigm of economic theory]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovostі - Bulletin of Transport Economics and Industry, 49, 228-231. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2015_49_46 [in Ukrainian].
20. Statystychnyy zbirnyk Ministerstva finansiv Ukrayiny «Byudzhet Ukrayiny 2017» [Statistical collection of the Ministry of Finance of Ukraine «Budget of Ukraine 2017«] (2018). mof.gov.ua. Retrieved from https://mof.gov.ua/uk/statistichnij-zbirnik [in Ukrainian].
21. Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny na 2019 rik [Statistical Yearbook of Ukraine for 2019]. (2020). State Statistics Service of Ukraine [in Ukrainian].
22. Stratehiya korporatyvnoyi sotsial’noyi vidpovidal’nosti PrAT «Ukrhidroenerho» [Corporate Social Responsibility Strategy of PJSC Ukrhydroenergo] (2020). Retrieved from https://uhe.gov.ua/stalyy_rozvytok/korporatyvna-sotsialna-vidpovidalnist [in Ukrainian].
23. Ukrayina v reytynhakh: yak zminyuvalysya pozytsiyi krayiny za shist’ rokiv [Ukraine in the rankings: how the country’s position has changed in six years]. (2020). Retrieved from https://www.slovoidilo.ua/2020/06/25/infografi ka/polityka/ukrayina-rejtynhaxyak-zminyuvalysya-pozycziyi-krayiny-shist-rokiv [in Ukrainian].
24. Shakot’ko, Y. E. (2019). Etychnyy biznes hlobal’nykh korporatsiy [Ethical business of global corporations]. Ekonomichna pravda - Economic truth, 22.10. Retrieved from https://www.epravda.com.ua/rus/columns /2019/10/22/652792/ [in Ukrainian].
25. Dees, J. G. (2020). Znachennya ponyattya «sotsial’ne pidpryyemnytstvo» [The Meaning of «Social Entrepreneurship»]. Retrieved from http://www.caseatduke.org/ documents/dees_sedef.pdf

Author Biographies

Iryna Bila, National University of Kyiv Mohyla Academy

PhD (Economics)

Valentyna Sandugey, National Pedagogical Dragomanov University

PhD (Economics)

Published

2021-11-02

How to Cite

Біла, І., & Сандугей, В. (2021). SOCIALIZATION OF ECONOMIC SUBJECTS AS A CONDITION FOR THE REALIZATION OF SOCIAL GOALS OF SOCIETY. Demography and Social Economy, 45(3), 120–135. https://doi.org/10.15407/dse2021.03.120